Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008 - TQ - USLT - 50 tập - Hồ Ca - Lâm Y Thần

Anh Hùng Xạ Điêu 2008, Tân Anh Hùng Xạ Diêu, 2008 , TQ , USLT , 50 tập,

Tên tiếng Anh: The Eagle Shooting Heroes
Diễn viên:
Quách Tĩnh - Hồ Ca
Hoàng Dung - Lâm Y Thần
Dương Khang - Viên Hoằng
Mục Niệm Từ - Lâu Thi Thi
Hồng Thất Công - Tôn Hưng
Hoa Tranh - Tạ Na
Dương Thiết Tâm - Ông Gia Minh
Bao Tích Nhược - Châu Hải Mi
Hoàng Dược Sư -Huỳnh Thu SInh
Âu Dương Phong - Từ Cẩm Giang
Mai Siêu Phong - Khổng Ý San
Âu Dương Khắc - Lí Giải
Xem phim megavideo
Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4   Tập 5    Tập 6   Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10 
Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15  Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20
Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25  Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30
Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35  Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40
Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45  Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50
Download phim
Cách download RS/MU/FS/FD miễn phí
AVI
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=7HX2LXPM
Tập 2 http://www.megaupload.com/?d=INVHBNR1
Tập 3 http://www.megaupload.com/?d=PXU2QAQB
Tập 4 http://www.megaupload.com/?d=603RSM17
Tập 5 http://www.megaupload.com/?d=UIEGJ2YF
Tập 6 http://www.megaupload.com/?d=MFKP3QU0
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=MDZBDVN7
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=4WTC861K
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=NEWTDE40
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=Q7I223VL
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=A5KGPAP0
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=0CXHBNEH
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=8970DG7F
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=PCLZIWDW
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=RUDWJTLY
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=19X5W4KM
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=CU948EHQ
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=AI58AOIF
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=AC9N2W6V
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=QIUBMI8J
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=YBGUJ92F
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=ZQ4SFBBU
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=68V7VPLU
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=XQXDA9ZG
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=P3OA1VDQ
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=L52NSFCH
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=AQ7M58FD
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=I76FKER7
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=TS56JGME
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=29LRX4S3
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=8R56X0Q9
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=8LQKNKP3
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=9Z8KOY74
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=4A3GZ5IF
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=WUUFLTBT
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=X3DZHXL3
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=X4GXK3YB
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=WBCE18D4
Tập 39 http://www.megaupload.com/?d=OQU1DZX7
Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=QMUBOCU9
Tập 41 http://www.megaupload.com/?d=ELH7FTBJ
Tập 42 http://www.megaupload.com/?d=MFCV56MP
Tập 43 http://www.megaupload.com/?d=XF663Z20
Tập 44 http://www.megaupload.com/?d=6AJYMQZS
Tập 45 http://www.megaupload.com/?d=4EKH3KL4
Tập 46 http://www.megaupload.com/?d=Y4SG7536
Tập 47 http://www.megaupload.com/?d=LJPHSOU6
Tập 48 http://www.megaupload.com/?d=VCCANK7T
Tập 49 http://www.megaupload.com/?d=Z9YQM5PM
Tập 50 http://www.megaupload.com/?d=1MWWUYNM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét